Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław przedstawia informację w sprawie udzielanych przez KOWR form pomocy w spłacie zobowiązań.

1.KOWR udziela obniżki czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z art. 700 k.c. „Jeżeli wskutek okoliczności za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

W przypadku niekorzystnych zjawisk przyrodniczych mających wyłącznie charakter lokalny (np. gradobicie, huragan, powódź, susza) powodujący straty w uprawach, obniżenie czynszu powinno wynosić 100% dla powierzchni objętej tym zjawiskiem, o ile dotknęło ono ponad 5% powierzchni dzierżawionych użytków.

KOWR stosuje obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 k.c. w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z zasadą de minimis, pomoc państwa udzielona jednemu producentowi rolnemu, nie może obecnie przekroczyć kwoty 15 000 euro, w okresie trzech lat. Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obowiązuje obecnie.

W sytuacji, gdy gmina nie miała obowiązku powołania komisji do szacowania szkód z uwagi na niewielki obszar (terenu gminy) objęty niekorzystnym zjawiskiem, dla prawidłowej oceny złożonego wniosku Odział KOWR, może wykorzystać:

  • protokół lub notatkę z lustracji określającą zakres szkód ‒ sporządzoną przez służby gminne,
  • opinię eksperta lub rzeczoznawcy (z uprawnieniami likwidatora szkód), określającą wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
  1. Inaczej sprawa wygląda przy ocenie wniosków w ramach programów pomocowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

Programy pomocowe uchwalane są przez Radę Ministrów, a obniżka czynszu w ramach programu pomocowego nie jest wliczana do pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie protokołu strat oszacowanego przez komisje, powołane zarządzeniem wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Program obowiązuje wówczas, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wysokość obniżenia należnego czynszu ustala się proporcjonalnie do poniesionych szkód potwierdzonych protokołem komisji, o którym mowa wyżej.

Jeżeli szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy finansowej pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych nie było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, przymrozków, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obecnie nie obowiązuje. W związku z suszą trwają prace nad wydaniem przez Radę Ministrów uchwały o programie pomocowym na rok 2018.

  1. W stosunku do należności z tytułu nabycia mienia Zasobu WRSP w ramach programów, o których mowa w punkcie 2, stosowano odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności przy zastosowaniu oprocentowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (dz. U. 2010 nr 23 poz. 118). W trakcie obowiązywania programu pomocowego w latach 2017-2018 oprocentowanie wynosiło 2,83-2,85% w stosunku rocznym.

(źródło: KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu)