Pomoc dla małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na Restrukturyzację małych gospodarstw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rodzaj i wysokość pomocy

Pomoc, o jaką będzie się można ubiegać to premia w wysokości 60 tys. zł, wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80% pomocy (48 tys.), a druga to 20% (12 tys. zł.) Premię należy przeznaczyć na rozwój gospodarstwa tak, aby stało się bardziej rentowne i konkurencyjne.

Kto może ubiegać się o premię?

O wsparcie może ubiegać się rolnik albo małżonek rolnika jeżeli spełnia następujące warunki:

  • prowadzi gospodarstwo rolne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o pow. co najmniej 1 ha gruntów rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym wynosi nie więcej niż 10 tys. euro,
  • w gospodarstwie prowadzi w celach zarobkowych osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,
  • jest pełnoletni w dniu składania wniosku,
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  • podlega ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz wykaże, że w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  • nie był osobą, której przyznano pomoc: w ramach działań PROW 2007-2013 ‒ Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub objęto go pomocą finansową z PROW 2014-2020, Premie dla młodych rolników, Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
  • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiąże się do zrealizowania tego biznesplanu.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Przeznaczenie pomocy

Pomoc będzie przyznana na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, i nie mniej niż o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premię będzie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe takie, jak zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia, budowę lub modernizację budynków służących produkcji rolniczej, zakup stada podstawowego, zakup gruntów rolnych, zakładanie, wyposażenie sadów czy plantacji wieloletnich.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.

Ocena punktowa wniosków

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie za kryteria wyboru. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, cele przekrojowe ( inwestycje związane z ochrona środowiska i klimatu, innowacyjne), wiek wnioskodawcy, docelową wielkość gospodarstwa. Aby ubiegać się o pomoc trzeba będzie uzyskać co najmniej 10 punktów.

Dokumenty aplikacyjne, czyli wniosek, plan rozwoju gospodarstwa oraz pozostałe niezbędne załączniki znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl

Regulacja prawna – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020 ( D.U. z 6.11.2015 r poz. 1813 oraz D.U. z 11 07.2016 r. poz. 1009)

(źródło: DODR)