Dotacja na remont oczyszczalni w Raszówce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz Gmina Lubin otrzymały środki na inwestycje wodno-ściekowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja przyznana PGKGL w wysokości 1 mln 751 tys. 508 zł przeznaczona zostanie w całości na modernizację oczyszczalni ścieków w Raszówce, a  406 tys. 623 zł,  których beneficjentem jest gmina wydatkowane będą przebudowę przepompowni ścieków w Raszówce i Gogołowicach.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raszówce – to jeden z najbardziej palących problemów Gminy Lubin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zakład od wielu lat pracuje na granicy swoich możliwości, jest po projektowanym okresie eksploatacji o znacznym stopniu zużycia, a przeprowadzona w 2015roku modernizacja uwzględniająca budowę układu higienizacji osadu nie rozwiązała kluczowych problemów w funkcjonowaniu obiektu. W chwili obecnej przepustowość oczyszczalni jest niewystarczająca, jak również obiekt nie posiada części mechanicznej procesu oczyszczania ścieków. Dodatkowo stan techniczny urządzeń wymaga pilnych prac modernizacyjnych

W 2018 roku rozpoczęły się prace projektowe umożliwiające  dokonanie przebudowy i rozbudowy obiektu. Prace budowlane podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje przebudowę węzła oczyszczania mechanicznego oraz remont reaktora SUPERBOSS poprzez wykonanie nowego punktu zlewnego, wyposażonego w sito spiralne, wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych oraz remont zbiornika retencyjnego, renowację istniejącego zbiornika pompowni ścieków wraz z wymianą pomp, zabudowę sita pionowego na rurociągu dopływowym do oczyszczalni, prace instalacyjne w zakresie m.in. rurociągu dopływowego ścieków, przelewu burzowego, renowację istniejącego zbiornika reaktora SUPERBOSS wraz z wymianą urządzeń i armatury, wymianą dmuchaw, przebudowę poletek osadowych, remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu, oświetlenia i dróg dojazdowych.

W drugim etapie planowana jest budowa nowego reaktora i osadnika wtórnego uwzględniające  m.in. budowę nowego reaktora biologicznego oczyszczania ścieków wraz z budową nowego osadnika wtórnego, instalacją piaskownika na dopływie ścieków oraz instalacją wody technologicznej

– Planowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również względów ekonomicznych, m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej urządzeń. Zmniejszy się również ryzyko awarii urządzeń oczyszczalni, które obecnie są mocno wyeksploatowane – tłumaczy prezes Wojciech Dziwiński.

Koszt kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Raszówce to blisko 4 mln zł. PGKGL opracowuje obecnie montaż finansowy, który określi zasady pokrycia kosztów całego zadnia.

Kolejną inwestycją, która uzyskała dotację jest „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Raszówka i Gogołowice na terenie gminy Lubin”. Jej  celem jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej, zapewniającej bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie przepompowni na terenie gminy Lubin oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportu ścieków systemem kanalizacji sanitarnej.  Kwota dotacji wynosi 406 623,00 zł tj. 63,63% kosztów realizacji operacji.

Zadania dofinansowane zostały z projektu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

(MG/PGKGL)