PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBIN

plakat a2_gmina lubinGmina Lubin realizuje projekt pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku     i efektywność energetyczna. Operacja realizowana jest od XII.2014 r. na podstawie umowy dofinansowana zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość całkowita przedsięwzięcia stanowi kwotę 18 501,66 zł, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 15 726,41 PLN.

Celem projektu jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020 oraz poprawy jakości powietrza. Docelowo działania wynikające z opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację działań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i zasobów, a także poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

loga

W ramach projektu wykonano dotychczas:

  1. Analizę bazy różnych danych dotyczących gospodarki energią   w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.
  2. Projekt opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubin. W PGN uwzględniono zarówno działania już przewidziane w funkcjonujących w  gminie dokumentach, planach i  strategiach, jak też nowe propozycje, które powstały na podstawie analizy stanu obecnego gminy oraz na podstawie analiz warsztatowych prowadzonych z udziałem przedstawicieli gminy i wybranych interesariuszy PGN.
  3. Dokonano strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) – rezultaty oceny zostały uwzględnione w PGN.
  4. Przeprowadzono konsultacje społeczne w/w opracowań.
  5. Zrealizowano szkolenia w zakresie PGN dla pracowników Urzędu Gminy w Lubinie zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką komunalną.
  6. Zorganizowano spotkania z mieszkańcami oraz działania informacyjno – edukacyjne             w szkołach Gminy Lubin z wykorzystaniem przygotowanych materiałów w postaci ulotek i plakatów dotyczących PGN.

W najbliższej przyszłości Rada Gminy Lubin zdecyduje o podjęciu uchwały w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin. Nastąpi również wpisanie zaplanowanych działań   do Wieloletniej Prognozy Finansowej (przyjęcie działań do realizacji).

(oprac. Referat Gospodarki Komunalneji Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Lubinie)