Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2015 roku

program-„Aktywny-samorząd”Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Lubiński po raz kolejny przystąpił w 2015 r. do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz odpowiednią dysfunkcję (np. narządu ruchu) mogły się ubiegać
o dofinansowanie w następującym zakresie (Moduł I):

  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
    o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
    (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Ponadto osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub posiadające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za naukę – czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego) – Moduł II.

Termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- MODUŁ I finansowanego ze środków PFRON upłynął z dniem 30 sierpnia 2015 r !!!

Natomiast termin składania wniosków w ramach Modułu II upływa z dniem 10 października 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu, jaki i druki wniosków
wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3
bądź na stronie internetowej http://www.pcprlubin.pl