Pieniądze dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłosił  nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych. Pieniądze może otrzymać w sumie 48 osób. Średnia kwota dotacji to 29 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane od 24 lutego do 6 marca.

Z tej formy pomocy może skorzystać 48 osób bezrobotnych, w tym:

  • 17 osób bezrobotnych do 30 roku życia

Dotacje będą finansowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubińskim(V)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

  • 31 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy

Dotacje będą finansowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia, zwłaszcza tych które znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubińskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)

W przypadku liczby wniosków przekraczającej kwotę posiadanych środków urząd w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał wnioski tych osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych (czas pozostawania bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy – zalicza się tu również okres gotowości do pracy i aktywnego poszukiwania pracy również przed rejestracją w urzędzie),
  • osób po 50 roku życia,
  • kobiet,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (zgodnie z klasyfikacją ISCED maksymalnie do poziomu 3, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym, średnim technicznym),

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 24 lutego do 6 marca 2020r. w sekretariacie urzędu pok. 10.  Średnia kwota dotacji 20 tys. zł. Więcej na www.lubin.praca.gov.pl.