OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wójt Gminy Lubin na podstawie pkt VI ust. 8 Terminu i warunków składania ofert ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 10.08.2015r., postanawia pozostawić bez rozpatrzenia
ofertę Stowarzyszenia MTB Obiszów Team z siedzibą w Urzędzie Gminy Grębocice, 59-150 Grębocice,
ul. Głogowska 3, z powodu nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym w ogłoszeniu terminie.
Ponieważ w/w oferta była jedyną ofertą złożoną w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015r., otwarty konkurs ofert zostaje
unieważniony w oparciu o art. 18a. ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).

OTWARY KONKURS – unieważnienie