Ostatnie decyzje Rady Gminy Lubin

Na 64. sesji radni Gminy  Lubin spotkali się tuż przed wyborami, czyli 19 października. Podjęto wówczas, wiele drobnych ale i ważnych decyzji.  Na wniosek sołectwa Krzeczyn Wielki w pobliżu posesji nr 11 utworzono dodatkowy przystanek komunikacyjny na drodze powiatowej. Podobny wniosek złożyli mieszkańcy Bukownej i dlatego zdecydowano o utworzeniu kolejnych trzech nowych przystanków w Bukownej. Głosowano także nad nadaniem nazw drogom wewnętrznym w Krzeczynie Wielkim. Będzie tam teraz ulica Rubinowa, Tulipanowa oraz Złota. W Krzeczynie Małym natomiast będzie nowa ulica Lawendowa.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin. Ten projekt był wcześniej przedstawiony wszystkim sołectwom naszej gminy i  podjęto stosowne uchwały, w których mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali treść przedstawionego radzie projektu, z wyjątkiem sołectwa Miroszowice. Negatywna opinia nie została jednak w tym przypadku poparta żadnymi wnioskami ani uwagami, nie wniesiono także żadnych uwag do projektu, który przedstawiono radnym do głosowania. Warto dodać, że treść tej uchwały nie odbiega znacząco od brzmienia poprzedniej uchwały regulującej tę materię. Poprzednia uchwała z 2012 roku nie budziła wątpliwości w praktyce. Wprowadzono jedynie drobną zmianę w zakresie nazewnictwa obiektu chronionego zastępując słowo kościoły wyrażeniem obiekty sakralne.

Radni na wniosek przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego dokonali także formalnych zmian w sprawie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia. Podjęto też uchwałę w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chróstniku, Krzeczynie Małym i Oborze oraz o przystąpieniu do sporządzania takiego planu w Raszówce.

Decydowano także o sprawach finansowych, czyli przeniesieniu na przyszły rok pieniędzy dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzeczynie Wielkim. Było to konieczne z uwagi na niezbędne formalności i związane z tym wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji. Radni uchwalili także statut powstającego w Krzeczynie Wielkim Klubu Dziecięcego i w związku z otrzymaniem unijnego dofinansowania podęli decyzję o tym, że nie będą pobierane opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w tym ośrodku przez cały przyszły rok.

(SR)