Ostatnia tegoroczna sesja i Apel Rady Gminy Lubin

Na ostatniej w tym roku sesji spotkają się jutro o godzinie 9.00 radni Gminy Lubin.  Będą decydować m.in. w sprawie podziału przyszłorocznego budżetu gminy. Jedną z ważniejszych spraw, która zostanie dopiero jutro włączona do porządku obrad, będzie jednak przyjęcie Apelu Rady w sprawie działań podejmowanych przez prezydenta Lubina, które zmierzają do włączenia do miasta siedmiu sołectw Gminy Lubin.

Jednocześnie na wniosek wójta Gminy Lubin przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.   Zmiana ta ma dotyczyć m.in. włączenia w obszar Gminy Lubin terenów Strefy Aktywności Gospodarczej, której mniejsza część znajduje się dziś na terenie miasta Lubina.

Poniżej publikujemy planowany porządek obrad, ustalony jeszcze przed wpłynięciem do biura rady  Apelu Rady i kolejnych projektów uchwał. Zgodnie z planami, nowe projekty mają być włączone do porządku obrad jako jedne z pierwszych.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję III sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 i 28 listopada 2018 r.
 3. Uchwał w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubinie na uchwałę Rady Gminy Lubin numer LVI/387/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 40/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1233B w miejscowości Miłoradzice /proj. nr 29/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chróstnik /proj. nr 30/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Gorzyca /proj. nr 31/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 32 /- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Figowa drodze wewnętrznej we wsi Osiek /proj. nr 34/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 35/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 33/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2016-2019 /proj. nr 37/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków,w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin /proj. nr 38/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną /proj. nr 41/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 42/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 43/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 26/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 27/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski