Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach podejmowanych działań przystąpiła do 17. edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. W ramach kampanii zostało przewidziane przeprowadzenie „Ogólnopolskiej diagnozy społecznej uczniów 2018”.

Badanie rozpoczęło się 30 września,  jest dostępne na stronie www.diagnozaztu.pl i będzie trwało do 31 grudnia tego roku. Daje to możliwość spokojnej realizacji projektu i wypełnienie ankiety przez większą liczbę uczniów. Grupą badawczą są uczniowie klas V-VIII (11-15 lat). Dzięki uczestnictwu naszych placówek oświatowych  w badaniu uzyskamy wiedzę na temat problemów ujętych w pytaniach ankietowych takich jak: rodzina, zdrowie, szkoła itp.  Wyniki, które uzyskamy po zakończeniu badania będą pomocne w opracowaniu planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

W ramach badań Gmina otrzyma dwa raporty: raport ogólnopolski oraz raport gminny, będące zestawieniem odpowiedzi respondentów. Będzie to dla nas cenne źródło informacji. Porównanie ogólnopolskie pozwoli na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń nad którymi należałoby rozpocząć prace naprawcze.

(AH)