Ogłoszono konkurs na działania z zakresu kultury i sztuki

Wójt Gminy Lubin ogłosił otwarty konkurs ofert na rok 2019 na wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku przeznaczono na ten cel 40 tysięcy złotych. Wnioski przyjmowane będą do 4 marca. 

To konkurs skierowany do organizacji pozarządowych. Przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych podtrzymujących i pielęgnujących tradycję, historię, upowszechnienie czytelnictwa oraz  organizację przedsięwzięć artystycznych rozwijających świadomość narodową i historyczną oraz tych, które  propagują muzykę, teatr i taniec. Oczywiście działania te powinny być realizowane na terenie Gminy Lubin lub dotyczyć mieszkańców naszej gminy.

W tym roku na te cele przeznaczonych zostanie 40 tysięcy złotych.  Kwota dofinansowania ze strony Gminy Lubin nie może jednak przekroczyć 85% rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia. Powinno być ono zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 14 grudnia 2019 roku, jednak nie wcześniej jak od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Dotacja nie może być przeznaczona m.in. na budowę i remonty lokali, wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, działalność gospodarczą, polityczną lub religijną.

Pisemną ofertę podpisaną i opieczętowaną należy złożyć na odpowiednim wniosku w kancelarii Urzędu Gminy  lub drogą pocztową. Ostateczny termin mija 4 marca. Druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy lub bezpośrednio w urzędzie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 , pok. 120 I piętro.

O udzieleniu dotacji rozstrzyga wójt w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Małgorzata Polniak, Tel 76 840 31 79.

(SR)

klauzula RODO do wniosku.

OŚWIADCZENIA

Oferta – formularz

Ogłoszenie o konkursie