Ogłoszenie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Lubin.
Sesja odbędzie się 02 marca 2016 r., o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 grudnia 2015r., 16 grudnia 2015r. oraz 8 stycznia 2016r.

 3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gogołowice na lata 2016 – 2021”. /proj. nr 184/.

 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 185/.

 5. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Niemstów, Zalesie, Lisiec /proj. nr 186/.

 6. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Raszówka / proj. nr 187/.

 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów /proj. nr 188/.

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania /proj. nr 189/.

 9. Uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych imienia Jana Brzechwy /proj. nr 190/.

 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubin / proj. nr 191/.

 11. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Lubin /proj. nr 192/.

 12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /proj. nr 193/.

 13. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na 2016 rok /proj. nr 195/.

 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 194/.

 15. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 196/.

 16. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 197/.

 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

 18. Zapytania i interpelacje radnych.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Norbert Grabowski