Ogłoszenie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Lubin – aktualizacja

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zmian.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie (I piętro)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. i 31 stycznia 2018 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2018 /proj. nr 427/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

/proj. nr 428/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na teranie Gminy Lubin na 2018 rok /proj. nr 429/ – inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/402/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia

2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów

z Gminy Lubin /proj. nr 430/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr L/334/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia

zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji

związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza /proj. nr 431/ wraz

z autopoprawką – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki

/proj. nr 432/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki

/proj. nr 433/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /proj. nr 434/ – inicjatywa Wójta Gminy

Lubin.

11. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /proj. nr 435/ – inicjatywa Wójta Gminy

Lubin.

12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada

2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin /proj. nr 436/ – inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

13. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 445/

inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

14. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 446/ – inicjatywa Wójta

Gminy Lubin.

15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu /proj. nr 437/

inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

16. Uchwała w sprawie poparcia Rady Gminy Lubin dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

/proj. Nr 438/ – inicjatywa Pawła Łukasiewicza – Klub Radnych Razem dla Gminy.

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/93/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin /proj. nr 439/

inicjatywa Roberta Piekuta – Klub Radnych Razem dla Gminy plus.

18. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,

trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu jej rozliczania /proj. nr 440/ – inicjatywa

Wójta Gminy.

19. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na 2018 r. /proj. nr 441/

inicjatywa Komisje Rady Gminy Lubin.

20. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora /proj. nr 442/ – inicjatywa

Wójta Gminy.

21. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu urządzeniowo – rolnego gminy Lubin /proj. nr 443/

– inicjatywa Wójta Gminy.

22. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej

z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Lubin /proj. nr 444/ – inicjatywa Wójta Gminy.

23. Zapytania i interpelacje radnych.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski