Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Siedlce Lubin oznaczona numerem geodezyjnym 222/4 o powierzchni 0,2578 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00019119/7.

Działka ma kształt nieregularnego wieloboku. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, ciek wodny oraz droga gminna. Działka stanowi teren porośnięty trawami i kilkoma drzewami. W centralnej części działki znajduje się niecka po byłym stawie.  Przez działkę przy jej wschodniej granicy przebiega linia elektroenergetyczna  średniego napięcia.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej oraz  energetycznej.

  • Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka

znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/U24 o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa  i przeznaczeniu uzupełniającym – zabudowa zagrodowa. Działka leży w strefie „U” ochrony konserwatorskiej i strefie „OW” ochrony archeologicznej. Wszelkie roboty budowlane na działce należy uzgadniać z konserwatorem zabytków.

  • Cena wywoławcza netto wynosi 41 225,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.
  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 000,00 zł do dnia 05 maja 2017 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.                       
  • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.