Ogłoszenie o posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. /projekt nr 408/

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin. /projekt nr 409/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2017. /projekt 410/.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Andrzej Olek