Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 21 listopada 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1328/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 będącej Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1329/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 396/.

4. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /proj. nr 397/.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności

Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec