Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. /projekt nr 408/

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

/-/ Zofia Marcinkiewicz