Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin.

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 listopada 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Informacja o rodzajach świadczeń w ośrodkach zdrowia.

3. Omówienie działalności za I półrocze 2017 i potrzeby dla

klubów.

4. Spotkanie z przedstawicielami gminnych klubów sportowych.

5. Opracowanie wytycznych do planu pracy komisji na 2018 rok.

6. Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał.

7. Podsumowanie prac komisji.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek