Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 22 listopada 2017 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 1328/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 będącej Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1329/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 15 listopada 2017 r.

3. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania /proj. nr 391/ .

4. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek