Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 marca 2018 r. na godz. 12:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie (I piętro).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu jej rozliczania /proj. nr 440/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin /proj. nr 444/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 445/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 446/.

5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek