Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 30.01.2018 r. na godz. 13:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin /proj. nr 420/.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz