Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji

Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 grudnia 2017 r. na godz. 13:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Ocena warunków realizacji wychowania przedszkolnego w kontekście zapewnienia miejsc dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu Gminy Lubin
w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubin, w tym analiza kosztów związanych
z realizacją Porozumienia Międzygminnego.

3. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych GL za rok 2016/2017.

4. Podsumowanie prowadzenia Akademii Senioralnej 2017 r.

5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz