Ogłoszenie o posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 grudnia 2017 r. na godz. 14:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /projekt nr 415/.

2. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /projekt nr 416/.

3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 /projekt nr 417/.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /projekt nr 414/.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania /proj. nr 413/.

6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek