Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Wójt Gminy Lubin zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Księginicach.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 3

Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. 2016 r., poz. 2259 )

Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. 2016 r., poz. 2259 ), proszone są o zgłaszanie swojego udziału w postępowaniu poprzez złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubin lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lubin, 59-300 Lubin, ul. Łokietka 6 (liczy się data wpływu), w terminie do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rady Nadzorczej”, poniższych dokumentów:

1) zgłoszenie kandydata,

2) CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowiska w radzie nadzorczej spółki handlowej,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia za udział w jej pracach.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Wybrani kandydaci zostaną w stosownym czasie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wójt Gminy Lubin może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, przerwać i zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

Wójt Gminy

Tadeusz  Kielan