Ogłoszenie o LIV sesji Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 22 listopada 2017 r., o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017 r.

3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2018 /proj. nr 394/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 393/
– inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania /proj. nr 391/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową /proj. nr 392/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 /proj. nr 395/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 396/
– inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /proj. nr 397/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Zapytania i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski