Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

W Ó J T G M I N Y L U B I N

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Miłoradzice gm. Lubin oznaczona numerem geodezyjnym 447/3 o powierzchni 0,0773 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00026399/5.

    Działka zlokalizowana w strefie zainwestowania wiejskiego. Teren płaski. Działka ma kształt wieloboku, zbliżonego kształtem do prostokąta. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Dziaka ma zapewniony dostęp do drogi powiatowej. W sąsiedztwie działek położone są zabudowania gospodarcze z lokalami mieszkalnymi, park.

  • Cena wywoławcza netto wynosi 16 000,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 600,00 zł do dnia 22 sierpnia 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

  • Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

  • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.