Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI LISIEC NA DZIAŁCE NR 7/1, DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.

Ogłoszenie o zamówieniu 1

SIWZ wraz załącznikami od nr 1 do nr 6 I

Zał. do SIWZ od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej

Zał. nr 7 do SIWZ_wzór umowy 1

04. Przedmiar LISIEC

01. PROJEKT PB cz.1

01. PROJEKT PB cz.2

02. PROJEKT PW

03. STWiORB

05. ORD

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjasnienie i zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert