Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU, DZ. NR 517/2 – ETAP I.

Ogłoszenie o zamówieniu- boisko

SIWZ wraz załącznikami od nr 1 do nr 6

Zał. do SIWZ od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej

Dokumentacja proj

Zał. nr 7 do SIWZ_wzór umowy

Przedmiar

STWiOR