OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 października 2017 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał:

– Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 387/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

– Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 388/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

– Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 389/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

– Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
/proj. nr 390/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek