OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 20 października 2017 r. na godz. 09:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie, w pokoju nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia

1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska do PSZOK.

2. Gospodarka azbestem na terenie Gminy Lubin.

3. Informacja o wykonanych pracach melioracyjnych na terenie Gminy Lubin.

4. Sprawa składowiska odpadów w Kłopotowie.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik