Od 16 czerwca nabór wniosków na wymianę pieców

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłoszono datę naboru wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych  w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W tym roku przeznaczono na ten cel 100 tysięcy złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 czerwca.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie Gminy Lubin, polegające na wymianie dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, na przyjazne środowisku źródła ciepła takie jak:

1) kotły gazowe;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym;

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające wymagania co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 oraz określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny;

5) pompy ciepła.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia w budynkach nowo wybudowanych lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania), w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła oraz nieruchomości wykorzystywane sezonowo.

Wysokość dotacji wynosi:

  • maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto
  • w przypadku inwestycji obejmującej cały budynek wielorodzinny – maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż iloczyn wyżej określonej kwoty dofinansowania przez liczbę mieszkań wyposażonych w odrębne źródło ciepła.

Wnioski można składać od 16 czerwca 2020 r. od godziny 8.00. Wzór wniosku (stanowiący załącznik do Uchwały) wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15969,idmp,1,r,r w zakładce Aktualności i ogłoszenia oraz na podstronie: Jakość powietrza/Baza wiedzy/Programy dofinansowania inwestycji ograniczających niską emisję, a także w siedzibie Urzędu Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 8.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 (Kancelaria ogólna, pok. 3), przesłać na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji-wymiana systemu ogrzewania” lub przesłać za pomocą platformy w systemie ePUAP (w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego). O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do tut. Urzędu.

(RED)