Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

KM.6220.5.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

Zgodnie z dyspozycją art. 49, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t. z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j. t. z późn. zm.), zawiadamiam, iż na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej (zs. 59-305 Rudna, ul. Polkowicka 52) działający przez pełnomocnika – Pana Szymona Pyszczek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na odcinku 7,4 km. Trasa projektowanego rurociągu biegnie równolegle do drogi krajowej nr 3, w granicach administracyjnych gminy Polkowice oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z treści art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. jak wyżej). Z aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu).
Zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. jak wyżej) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lubin, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Polkowice.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 22 czerwca 2015 r., na okres 14 dni. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Marzec
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska