OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r.

Dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

W terminie od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r. na terenie całej Gminy Lubin przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowaniu pisemnych opinii w przedmiocie:

  • zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina, tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina,
  • zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.

Opinie mieszkańców Gminy Lubin w ramach przedmiotowych konsultacji przyjmowane będą:

  • na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od 21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r. ,
  • w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami,
  • w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach,
  • w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin zawarte są w Zarządzeniu Nr 68/2019 Wójta Gminy Lubin  z dnia 9 stycznia 2019 r.  dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.archiwum.ug.lubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .

Wyniki przedmiotowych konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt

Tadeusz Kielan

Zarządzenie.68.2019