OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 stycznia 2019 r.

zmieniające treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

zmienia się treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, które w części określającej osoby uprawnione do udziału w konsultacjach przyjmuje brzmienie:

„Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy.”

Pozostała treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. pozostaje bez zmian.

Zarządzenie.71.2019