OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t. z późn. zm.) w związku z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j. t.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na odcinku 7,4 km. Trasa projektowanego rurociągu biegnie równolegle do drogi krajowej nr 3, w granicach administracyjnych gminy Polkowice oraz gminy Lubin, obręb Szklary Górne. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30.03.2016 r.

Przyczyną braku możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie jest jej skomplikowany charakter oraz konieczność uzyskania wymaganej przepisami opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ws. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 28 stycznia 2016 r., na okres 14 dni. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. WÓJTA

/-/ Anna Marzec

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska