OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t. j. z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z wnioskiem inwestora – RS SERWIS Robert Stadnik (zs. 59-311 Lubin, Chróstnik 81) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa warsztatu samochodowego w Chróstniku na działkach nr 250/3 i 250/4″, przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 21.06.2016 r. W okresie od 31.08.2016 r. do 20.11.2016 r. było zawieszone z uwagi na nałożony na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego zadania jest Wójt Gminy Lubin, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, społeczeństwo ma możliwość udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy i składać uwagi i wnioski, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sekretariat@archiwum.ug.lubin.pl), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubin.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 5 grudnia 2016 roku, na okres 21 dni.

 

z up. WÓJTA

/-/ Anna Marzec

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska