Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 23.10.2017 r., znak WOOŚ.4207.17.2017.ŁCK.21 wydane w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa części mechaniczno – biologicznej i rozbudowa części osadowo – biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie”

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 23.10.2017 r.