Obradowała Rada Gminy Lubin

Radni podejmowali decyzje między innym w sprawie przyszłorocznych stawek podatków, warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz przekształceń gminnych szkół. Przyjęto także  program współpracy z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku.

 

Program był poddany wcześniej konsultacjom  z organizacjami pozarządowymi. Określa on w  sposób szczegółowy zasady oraz formy współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatem. W przyszłym roku na ten cel  przeznaczone będzie ponad 1 mln 142 tys.

Kwestią formalną poddaną wczoraj głosowaniu rady było  przekształcenie naszych sześcioletnich szkół podstawowych w  szkoły ośmioletnie. Jest to związane z dokonaną już reformą oświaty i dotyczy placówek w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Siedlcach, Szklarach Górnych i Niemstowie. Od września pracują j już jako szkoły 8-letnie, przepisy wymagały jednak by do końca listopada rady podjęły w tych sprawach uchwały.

Radni zajmowali się też sprawami podatkowymi. Na wniosek wójta obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny z  52,49  do 40 zł za kwintal. To ważne, bowiem ta kwota  jest przyjmowana za podstawę do obliczania podatku rolnego w przyszłym roku.

Rada przyjęła także uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w przyszłym roku.  Od 2015 roku osoby fizyczne z Gminy Lubin są  zwolnione z  podatku od nieruchomości  za budynki mieszkalne i niemieszkalne (m.in. garaże, stajnie), dlatego mieszkańcy nie odczują żadnych podwyżek. Na tym samym poziomie pozostał także podatek za grunty pozostałe. Zgodnie z obwieszczoną przez Ministra Finansów waloryzacją, wzrosły pozostałe stawki podatków od gruntów, budynków i budowli.

Na tym samym poziomie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, utrzymane zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w miejscowości Gola, której mieszkańcy zawierają indywidualne umowy z MPWiK. W pozostałych  miejscowościach, do których wodę dostarcza GZUKIM obowiązują taryfy uchwalone we wrześniu br.

Radni przyjęli także uchwałę  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała systematyzuje i dostosowuje przepisy w tym zakresie do zmieniających się przepisów prawa.

Przesunięto także datę likwidacji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.  Nowym terminem likwidacji jest koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Ma to bezpośredni związek z otrzymaną dotacją w kwocie ponad 1 mln 861 tysięcy złotych na budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To pieniądze pozyskane z regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2010.

(SR)