Obradowała Rada Gminy Lubin

IMG_9326Dwudziesty siódmy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin uchwalony. Oczekiwanego od wielu lat dokumentu tym razem doczekały się Gogołowice. XXXVI sesja Rady Gminy odbyła się w Gorzelinie.

Wprowadzone zmiany w zdecydowanej większości dotyczą zmian przeznaczenia gruntów z rolnych na inwestycyjne, głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Na nowe plany czekają jeszcze Raszówka, Lisiec, Obora i Krzeczyn Wielki.

Najszybciej doczekają się go mieszkańcy Raszówki. Po wprowadzonych na ostatniej sesji poprawkach będzie on procedowany na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy Lubin, która odbędzie się w sierpniu.

Do publicznego wglądu aktualnie wyłożony jest plan zagospodarowania przestrzennego Liśca. Jeśli nie będzie do niego uwag lub wójt Gminy Lubin ich nie uwzględni możliwe jest uchwalenie go na przełomie września i października.

Najbardziej problematyczne są plany Obory i Krzeczyna Wielkiego. Tymczasowo zostały one wstrzymane ze względu na postępowanie planistyczne w celu uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(JW)