Obowiązkowe tabliczki z numerami porządkowymi!

Przypominamy właścicielom posesji o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na budynku tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic – nazwę miejscowości. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym wraz z nazwą miejscowości umieszcza się również na ogrodzeniu. Tablica z numerem porządkowym powinna być od zmroku do świtu oświetlona i utrzymana w należytym stanie.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, podlega karze grzywny do 250 zł.