Obowiązek segregacji odpadów i wyższe opłaty

Segregacja odpadów komunalnych staje się ustawowym obowiązkiem. W Gminie Lubin ma wejść w życie od 1 marca bieżącego roku, w całym kraju musi się stać faktem do końca sierpnia . Za zmieszanie odpadów będą grozić ustawowe wysokie kary, w życie wejdą także nowe wyższe stawki za wywóz śmieci.

Wszyscy muszą segregować odpady, dotyczy to  zarówno mieszkańców jak i prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego jak już informowaliśmy ,osoby które wcześniej deklarowały pisemnie,  że nie segregują odpadów mają obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy  nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Nowe zasady będą obowiązywały  od marca tego roku, jednak  zachęcamy mieszkańców, którzy obecnie mają zadeklarowany nieselektywny system zbiórki odpadów do złożenia nowej deklaracji jak najszybciej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów i kłopotów – mówi Anna Marzec kierownik referatu gospodarki komunalnej  Urzędu Gminy Lubin.

Zmiany są w całym kraju i mają związek z uchwaloną w lipcu ubiegłego roku ustawą w sprawie obowiązkowej segregacji odpadów. Samorządom dano rok na wdrożenie zmian, które teraz stają się faktem. Tym samym ma zostać usprawniony system segregacyjny, co pozwoli zbliżyć się  Polsce do unijnych standardów, które mówią o tym, że co najmniej 50 proc. odpadów trafia do recyklingu. W 2018 roku w naszym kraju było to  tylko 33,8 proc.

Gminom przypadła kluczowa rola i szereg bardzo ważnych obowiązków  w systemie segregacji odpadów.  Są zobowiązane do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie oraz uchwalenia regulaminu, który sprecyzuje zasady funkcjonowania tego systemu. Gminy, a konkretnie Rady Gmin na wniosek wójtów, prezydentów, burmistrzów określają także stawki za odbiór selektywnie zbieranych odpadów. Zadaniem samorządu jest także zwiększanie świadomości mieszkańców gminy oraz ich bieżące informowanie na temat zasad selektywnego zbierania odpadów, np. poprzez stworzenie i kolportaż materiałów z harmonogramem odbierania odpadów selektywnie zbieranych.

– My już mamy w Gminie Lubin przejrzyste zasady i formy segregacji odpadów.  Nasz system sprawia, że nikomu nie opłaca się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo objęci są nim wszyscy mieszkańcy. Musimy zgodnie z ustawą wymagać teraz od wszystkich właściwego postępowania ze śmieciami – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Jesteśmy także zobowiązani do ustalenia  takich opłat za śmieci, w których system powinien się samofinansować.

Informowaliśmy już w listopadzie o tym, że ręce samorządom wiąże orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która twierdzi, że samorządy nie mogą partycypować w kosztach odbioru odpadów.

– Zgodnie z przepisami art. 6r w/w ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – to stanowisko kieleckiego RIO.

Ceny za odbiór odpadów rosną w Polsce od 1 stycznia 2018 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, a następnie obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2019 i 2020 rok, które znacznie podniosły tak zwaną „opłatę marszałkowską” za składowanie odpadów komunalnych . To ona w dużej mierze odpowiada za wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a przez ostatnie cztery lata wzrosła aż kilkukrotnie. W 2014 r. jednostkowa stawka opłaty dla pozostałości z sortowania wynosiła 73,60 zł za 1 tonę – obecnie opłata ta wynosi 170 zł, a w roku 2020 będzie to aż 270 zł (oznacza to, że firma, która przyjęła na składowisko 100 tys. ton odpadów w 2014 zapłaciła 7,36 mln zł, podczas gdy w 2020 roku zapłaci prawie 20 mln więcej). Do pozostałych przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaliczyć również m.in. wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców oraz wzrost cen paliw, kosztów transportu, płac minimalnych itp.

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

– Od 2016 roku nie zmienialiśmy stawek za wywóz śmieci, choć ceny cały czas rosły. Mamy już rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2020. Wygrało go konsorcjum trzech firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.  W ciągu ostatnich pięciu lat  koszty funkcjonowania systemu  wzrosły w Gminie Lubin o prawie 300 procent – mówi Agnieszka Jarosz za-ca kierownika referatu gospodarki komunalnej  Urzędu Gminy Lubin.

Stawki za śmieci rosną drastycznie w całym kraju. Przypomnijmy, np. że w miejscowości Marki opłata za śmieci zmieszane wzrosła z 17 zł do 67,50 zł, a za segregowane z 8 zł na 32 zł.

Podwyżki czekają także mieszkańców Gminy Lubin, nowe stawki ustalą radni na podstawie szacowanych kosztów.

Zgodnie z ustawą na zwolnienie z części opłat będą mogły liczyć gospodarstwa jednorodzinne, które mają kompostownik. Korzystając z tej ulgi nie będą już mogły oddawać bioodpadów firmie odbierającej odpady spod domu i do PSZOK-ów.  Nie będzie można także samodzielnie zawozić  ich do PSZOK-ów, nawet za dodatkową opłatą. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawdzania, czy rzeczywiście jest  kompostownik na danej posesji. Jeśli po takiej kontroli okaże się, że go nie ma, mieszkaniec utraci prawo do korzystania z tej ulgi na pół roku i będzie musiał złożyć nową deklarację.

Ustawa każe nakładać  także kary w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Sankcja może wynieść od dwukrotności do czterokrotności podstawowej stawki opłaty. Wysokość tej kary także ustalą na jednej z najbliższych sesji radni.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 8, wtorek w godz. od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni w godz. od 7:30 do 15:30, nr telefonu: 76/84-03-158 lub 76/84-03-126.

(SR)