Nowe zasady segregacji śmieci

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika lub worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i plastik, a do brązowego – resztki kuchenne.

– Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, marnotrawstwo surowców i potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla ludności lokalnej. Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. Dlatego od 1 lipca będą dzielone na cztery frakcje – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

Selektywne zbieranie odpadów polega na oddzieleniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które charakteryzują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane przestają być śmieciami, a stają się wartościowymi surowcami do ponownego przetworzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie od 1 lipca br., odpady będą selektywnie zbierane u źródła – czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje. Do czterech kontenerów trafiać będą zatem: szkło (zielony pojemnik lub worek), papier, w tym tektura (niebieski), odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych (pojemnik bądź worek w kolorze brązowym) oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne (żółty).

Na wymianę pojemników, na te we właściwych kolorach, gminy będą miały pięć lat, czyli maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty w naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26 proc.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości ok. 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

(JW, Ministerstwo Środowiska)