Nabór wniosków dla uczniów na zakup biletów autobusowych

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym oraz upływem ważności biletów na powiatową komunikację publiczną informujemy, że uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie Gminy Lubin mogą już składać wnioski na objęcie ich Lokalnym Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Lubin.

Wnioski należy składać w terminie do 7 września 2017 r.:

1) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń – wnioski dotyczące uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Gminę lub Miasto Lubin;

2) w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia (ul. Władysława Łokietka 6a pok. nr 3) – wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych których organem prowadzącym nie jest Gmina lub Miasto Lubin.

Za uczniów do 18 roku życia, wnioski składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni albo kurator ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Regulamin udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin oraz formularze wniosków znajdują się poniżej.

Wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Lubin: wnioski do pobrania

Informacje na temat przedmiotowego programu udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Łokietka 6a pok. nr 3 oraz pod nr tel. 76 84 03 181; 76 84 03 182.

Regulamin Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Lubin.

Załącznik nr 1 – wniosek dla uczniów szkół gminnych

Załącznik nr 2 – wniosek dla uczniów niepełnoletnich

Załącznik nr 3 – wniosek dla uczniów pełnoletnich

(zdjęcia: pixabay.com, www.lubin.pl, tekst: MZ)