Nowa Rada Seniorów Gminy Lubin

Zarządzeniem wójta Gminy Lubin  powołano skład II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin. Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 11 osób. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy gminy i spośród nich wylosowano sześciu reprezentantów. Podmiotom działającym na rzecz osób starszych przysługują dwa miejsca w Radzie Seniorów , po jednym reprezentancie zgłaszał także Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Rada Gminy Lubin oraz wójt.  W ten sposób do Rady II kadencji powołani zostali:

 1. Maria Galuba
 2. Tadeusz Wodziczka
 3. Wiesław Mucha
 4. Eugeniusz Wawryk
 5. Stanisława Zazula
 6. Alicja Maćkowiak
 7. Anna Rawska
 8. Emilia Bojko
 9. Janina Mucha
 10. Barbara Tórz
 11. Jan Olejnik

Przypomnijmy, że celem działalności Rady jest integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

 • wspieranie aktywności osób starszych,
 • profilaktykę i promocję zdrowia,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • twórcze wykorzystywanie potencjału osób starszych,
 • integrację środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych

Kadencja członków rady trwa tyle samo co kadencja Rady Gminy, czyli około 5 lat. Rada wybierze teraz ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę w głosowaniu tajnym. Przewodniczący będzie odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń Rady, organizowanie jej pracy oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Poprzednią i historyczną bowiem pierwszą Radę Seniorów Gminy Lubin stanowili: Emilia Bojko, Jan Hawrysz, Ryszard Kirsz, Danuta Kowalewska, Jan Olejnik, Janina Mucha, Wiesław Mucha, Anna Rawska – wiceprzewodnicząca, Inna Rogalska – przewodnicząca, Barbara Tórz i Stanisława Zazula. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.

(SR)