Nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych

O g ł o s z e n i e

o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin

Wójt Gminy Lubin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska realizowanych na zasadach określonych w Uchwale Nr L/334/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2017 r., poz. 3148), zwanej dalej Uchwałą.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych stanowiących jedyne czynne źródło ogrzewania na:

  • ogrzewanie elektryczne, olejowe lub gazowe,
  • ogrzewanie węglowe lub peletowe, (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%),
  • pompy ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

1. Wysokość dotacji:

Podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dotacji jest planowany koszt inwestycji, określony przez Wnioskodawcę w pkt III. 1 wniosku o udzielenie dotacji (przed podjęciem inwestycji), a następnie zweryfikowany w trakcie rozpatrywania wniosku.

Wysokość dotacji wynosi:

  • maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto
  • w przypadku inwestycji obejmującej cały budynek wielorodzinny – maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż iloczyn wyżej określonej kwoty dofinansowania przez liczbę mieszkań wyposażonych w odrębne źródło ciepła.

2. Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 7 sierpnia 2017 r.  do 5 września 2017 r.

Wzór wniosku (stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały) wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Władysława Łokietka 6a, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 9, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin /zakładka aktualności (www.archiwum.ug.lubin.pl )

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6 (Kancelaria ogólna, pok. 5) lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji-wymiana systemu ogrzewania”. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do tut. Urzędu.

3. Umowa o udzieleniu dotacji:

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji celowej zawartej między Gminą Lubin (Dotującym) a Wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA:

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji zawartej między Gminą Lubin (dotującym), a Wnioskodawcą w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 9, lub pod nr tel.76 8403128.

Regulamin i zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania określone zostały w Uchwale Nr L/334/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza.

Uchwała Rady Gminy

wzór wniosku o udzielenie dotacji

wzór umowy o udzieleniu dotacji

wzór wniosku o rozliczenie dotacji

(zdjęcie: www.brygada102.pl, tekst: EJ)