Nabór wniosków dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi

pl_orgWÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2017.

Przygotowując się do opracowania Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, zapraszam do składania propozycji współpracy w zakresie realizacji zadań, mieszczących się w sferze zadań publicznych, podając oprócz nazwy i opisu zadania także formę współpracy, jak również przedkładania uwag do uwzględnienia przy opracowaniu programu.

Materiałem wyjściowym jest dotychczasowy „Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Propozycje zadań bądź uwagi należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym w załączniku w terminie do dnia 30 września 2016 roku na adres Urząd Gminy w Lubinie Referat Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Zdrowia lub e-mail: hofman@archiwum.ug.lubin.pl, torz@archiwum.ug.lubin.pl

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Do pobrania:

zaproszenie-do-przedkladania-propozycji-do-programu

fomularz-do-ogloszenia