Nabór na urzędników wyborczych

Do 16 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych, którzy powołani zostaną dla obszaru danej gminy na okres 6 lat. Kandydatami mogą być pracownicy z wyższym wykształceniem z  urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy (pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata), nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje  o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań,  w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania:  wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej legnica.kbw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Plac Słowiański 1, w godzinach urzędowania (7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica w terminie do 16 kwietnia 2018r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

 

W załączeniu pełen komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Informacja 27.03.2018 KBW-1

(SR, legnica.kbw.gov.pl)