NABÓR KANDYDATÓW DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Do końca maja można zgłaszać członków do Rady Seniorów Gminy Lubin I kadencji. Decyzją Rady Gminy Lubin w tym roku swoją działalność rozpocznie Rada Seniorów, zrzeszająca przedstawicieli osób starszych. Jest ona organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Rady oraz Wójta Gminy Lubin.

Głównym jej celem ma być  integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału
w życiu społeczności lokalnej, sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej poprzez: wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, profilaktykę i promocję zdrowia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, upowszechnienie wiedzy o potrzebach i uprawnieniach, możliwościach osób starszych.

Kadencja pierwszej rady będzie trwała do końca obecnej kadencji Rady Gminy. W jej składzie zasiądzie 11 osób starszych. Nabór członków rady potrwa do 31 maja do godziny 16.00.
Kto może zgłosić kandydata do składu Rady?

1) grupa co najmniej 15 osób starszych zamieszkująca na terenie Gminy Lubin,
nie więcej niż 4 kandydatów,

2) podmioty działające na rzecz osób starszych, nie więcej niż 2 kandydatów.

Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej należy złożyć do Urzędu Gminy w Lubinie.

Zgłoszenie kandydata przez grupę co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Lubin musi zawierać:

imiona i nazwiska kandydatów,

miejsce zamieszkania,

zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,

zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do rady.

Osoby popierające kandydatów podają: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, składają podpis

grupa może zgłosić nie więcej niż 4 kandydatów.

Zgłoszenie kandydata przez  podmioty działające na rzecz osób starszych musi zawierać:

imiona i nazwiska kandydatów,

miejsce zamieszkania,

zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,

zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do rady.

Listy  poparcia kandydatów podpisywane są przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Do pobrania:

Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 30.03.2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu.

Uchwała Nr XXX-195-2016r.

Zarządzenie  Nr   665/2016 Wójta Gminy Lubin z dnia 5 maja 2016r.  w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubin oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych.

Uchwała Nr XXX-195-2016r. zarządzenie nr 655-2016

Formularze zgłoszeniowe:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 665-2016 Wójta Gminy Lubin z dnia 5.05.2016r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 665-2016 Wójta Gminy Lubin z dnia 5.05.2016r.