Mozaika edukacyjna w Szklarach Górnych

Gmina Lubin w Partnerstwie z Fundacją Krzyżowa pozyskała środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z   Europejskiego   Funduszu   Społecznego na  realizację projektu pn. „MOZAIKA EDUKACYJNA” w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów  kompetencji kluczowych  oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie realizowany od listopada 2018r. do 31 lipca 2020r.

W ramach projektu zorganizowane zostaną: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla dwóch grup uczniów, j. angielskiego dla jednej grupy i TIK również dla jednej grupy. Każda grupa liczyć będzie do 8 uczniów.

Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające uzdolnienia w formie treningów kompetencji kluczowych zwanych Treningami Mistrzów:

  1. a) porozumiewania się w języku angielskim – 1 grupa max 10 uczniów;
  2. b) TIK – 1 grupa max 10 uczniów;
  3. c) Trening Młodego Naukowca – 1 grupa max 10 uczniów;
  4. d) kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – 1 grupa max 10 uczniów.

W ramach projektu realizowane będzie ponadto  poradnictwo i doradztwo zawodowe. Wyłonione zostaną dwie grupy uczniów, z których każda przejdzie 15 godz. doradztwa w obszarach: zasoby osobiste, rodzinne i środowiskowe; ścieżki edukacyjne i zawodowe; strategie radzenia sobie ze zmianą.

Terapia to kolejny kierunek działań realizowany w ramach projektu. Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, będą składać się z  3 elementów:

  • Grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne pod hasłem „Dam radę” dla 4 grup po 6 uczniów w każdej
  • Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – zajęcia indywidualne, dla 12 dzieci, po 3 uczniów z każdej grupy wg metody Kids Skills.
  • Grupowe zajęcia z zooterapii (hipoterapii).

W ramach realizacji projektu przewidziane są: lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej oraz szkolenia dla nauczycieli.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz zostanie wyposażona szkolna pracownia w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Łączna kwota dofinansowania otrzymana przez szkołę w ramach projektu to 82 211,24 zł.

(red)