Modernizacja 2017 – ponowny nabór wniosków

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków  o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie inwestycji budowlanych związanych z budynkami inwentarskimi, które bezpośrednio służą  produkcji prosiąt (obszar a), produkcji mleka (obszar b) lub produkcji bydła mięsnego (obszar c).

Inwestycje muszą być, związane z budową, przebudową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem  lub adaptacją  innych budynków na budynki inwentarskie lub budową magazynów paszowych.  Z tego segmentu działania nie  można kupować samych maszyn chyba, że jest to ściśle powiązane z inwestycją budowlaną i wzrostem produkcji zwierzęcej np.: zakup paszo-wozu.

Kwota dotacji o jaką można się ubiegać na gospodarstwo jest powiązana z powyższymi rodzajami operacji i wynosi maksymalnie:

  • 900 tys. zł – w przypadku operacji związanej z rozwojem produkcji prosiąt,
  • 500 tys. zł – w przypadku produkcji mleka i   produkcji bydła mięsnego

Pomoc  jest przyznawana  w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z  budową,  modernizacją budynków inwentarskich w tym ich wyposażeniem lub adaptacją innych budynków  na  budynki inwentarskie w tym  ich wyposażeniem  lub budową/modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.

Realizacja operacji musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w stosunku do roku , w którym przypada dzień składania wniosków o przyznanie pomocy,  w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy we wszystkich obszarach wsparcia (a, b,  c).

Beneficjentem pomocy z tego działania  może być  osoba fizyczna, osoba  prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której gospodarstwo jest położone na terenie Polski, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników.

Grupę rolników  stanowi co najmniej  dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc na zrealizowanie zbiorowej inwestycji.

Aby ubiegać się o pomoc należy  sprawdzić czy gospodarstwo spełnia  określone w rozporządzeniu kryteria dostępu.

1. Wielkość ekonomiczna  liczona wg. standardowej produkcji ( SO) w przypadku:

  • inwestycji dotyczących rozwoju produkcji  prosiąt  –  wynosi od 10 tys. euro do 250 tys. euro
  • inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego   wynosi od 10 tys. euro do 200 tys. euro
  • w przypadku, gdy o pomoc na realizacje  inwestycji ubiegają się osoby wspólnie wnioskujące , pomoc może być przyznana , jeżeli wielkość ekonomiczna  gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 10 tys. euro , pod warunkiem, że:
  •  suma wielkości ekonomicznych  gospodarstw osób wspólnie  wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro
  • w wyniku realizacji inwestycji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową , gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie  wielkość ekonomiczną  co najmniej 10 tys. euro

2. w przypadku produkcji mleka krowiego  w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów  albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji (inwestycji) do dnia złożenia  wniosku o płatność końcową  osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów. Natomiast jeżeli o pomoc występuje  młody rolnik* pomoc może zostać przyznana nawet jeśli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy lub  jest ich mniej niż 15 szt. ale  po zrealizowaniu inwestycji czyli składając wniosek o płatność końcową  osiągnięty zostanie  próg 25 szt. krów.

3. w przypadku  rozwoju produkcji  prosiąt  beneficjenci, którzy skorzystają z pomocy na inwestycję będą musieli  docelowo  utrzymywać  przynajmniej 50 szt. loch.

4. wsparcie skierowane jest do gospodarstw o powierzchni do 300 ha.

Wysokość wsparcia

Wynosi 60% kosztów kwalifikowanych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo – 50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku innych beneficjentów  i nie mniej niż 30 % kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł.

Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie – lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) płatność  końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Złożone wnioski  zostaną poddane ocenie punktowej . Minimalna ilość punktów  to 4 punkty. Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy  należy  złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji,

  • osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo pocztowe .
  • za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, biuro powiatowe przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie należy  złożyć  w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami  do pobrania znajduje się na stronie  ARiMR.

Źródło : www.arimr.gov.pl